این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم شده است : فصل اول به مبانی مسولیت کیفری می‌پردازد. در فصل دوم جرائم قانون کار بحث و بررسی می‌شود. در فصل سوم به حوادث ناشی از کار اختصاص دارد. در فصل چهارم از سیاست جنایی حاکم بر قانون کار بحث شده است که به حمایت مطلق از کارگر بدون در نظرگرفتن سایر اجزاء کارگاه و تعیین کیفر برای بسیاری از مسائل کارگران و کارفرمایان که می‌توانست از طرق دیگر حل شود، اشاره دارد. در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات آورده شده است .
کد نوشتار : 37983