هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان (رشته علوم تجربی) است در این پژوهش خودکار آمدی خودتنظیمی و عزت نفس به عنوان متغیرهای پیش بین و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب می شوند نمونه تحقیق شامل 500 نفر دانش آموز دختر و پسر (300 نفر دختر و 200 نفر پسر) سال سوم علوم تجربی بودند که در سال تحصیلی 82-1381 در دبیرستانهای شهرکرد مشغول به تحصیل بودند نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که در کل نمونه هر 3 متغیر خودکارآمدی خود تنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد خودکارآًدی نیز با خود تنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عزت نفس رابطه مثبت و معنی داری دارد همچنین برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش بینی در تعیین متغیر ملاک از روش رگرسیون استفاده شد نتایج تحلیل گرسیون نشان داد که 119/0 از واریانس پیشرفت تحصیلی بوسیله خودتنظیمی تبیین می شود و 021/0 توسط خودکارآمدی تبیین می گردد عزت نفس به علت تبیین واریانسش بوسیله دو متغیر دیگر سهم مستقلی در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی ندارد. در یافته های جانبی این تحقیق رابطه هر یک از متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک به تفکیک جنسیت مشخص گردید که نتایج نشان داد هر 3 متغیر خودکارآمدی خودتنظیمی و عزت نفس در گروه پسران به صورت مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی رابطه داشته است در گروه دختران خودکارآمدی و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری داشته است اما عزت نفس رابطه معنی داری نداشته است.
کد نوشتار : 58684