مهندسی مجدد از جمله رویکردهای نوین سازماندهی کار است که سازمانها با اجرای منطقی آن می توانند برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود چشمگیر در عملکرد خود اقدام نمایند. آنچه در مهندسی مجدد اهمیت دارد این است که چگونه می توان با توجه به تقاضاهای امروز یا وظایف سازمان و با توجه به قدرت فناوریهای بروز کار را سامان بخشید. اگرچه برخی از سازمانها توانسته اند از اجرای مهندسی مجدد به موفقیتهای چشمگیری دست یابند، اما تعداد قابل توجهی از تجربیات موجود در زمینه مهندسی مجدد نا امید کننده بوده است و شواهدی وجود دارد که بسیاری از آنها نتوانسته اند بهبودهای مورد انتظار را ایجاد کنند. نرخ بالای شکست در پروژه های مهندسی مجدد، نشان دهنده ریسک قابل توجه در این پروژه هاست. جهت موفقیت در اجرای مهندسی مجدد لازم است که این ریسکها به نحو صحیح مدیریت شوند. برخی از این ریسکها مربوط به بکارگیری امکانات فنی و تکنولوژیکی است. به عبارت بهتر، تغییراتی که توسط مهندسی مجدد پیشنهاد می شود در بسیاری از موارد نیازمند بکارگیری قابلیتهای فناوری اطلاعات است که پذیرش آن توسط سازمانها چندان ساده نیست. امروزه فناوری اطلاعات ابزارهایی را در اختیار مدیران قرار می دهد که نحوه اجرای پروژه های مهندسی مجدد را تسهیل ساخته و ریسکهای مربوط به نحوه اجرای پروژه را کاهش می دهد. البته لازم است که این ابزارها در قالب یک متدولوژی ساختاریافته بکار گرفته شوند. همچنین در رابطه با مهندسی مجدد رویکردهای مختلفی وجود دارد و متدولوژیها و اصول گوناگونی نیز برای پیاده سازی آن درنظرگرفته شده است. درمجموع رویکردهای مختلفی که برای مهندسی مجدد وجود دارد همگی نشان دهنده این است که نمی توان متدولوژی منحصربفردی را برای مهندسی مجدد در نظر گرفت. در این تحقیق پس از بررسی متدولوژیهای مهندسی مجدد که در راستای اهداف مورد انتظار ( توجه و تمرکز روی IT ) بودند، آنالیز دلایل شکست پروژه های مهندسی مجدد و همچنین در نظر گرفتن رویکردهای مختلف در اجرای مهندسی مجدد ( رویکرد صفحه سفید ، رویکرد تجزیه و تحلیل با جزییات فرایندهای موجود )، یک متدولوژی با رویکردی جدید توسعه داده شد. هدف اصلی در تدوین و توسعه متدولوژی پیشنهادی ، استفاده کامل از ابزارها و بخصوص نرم افزارهای مرتبط با هر یک از فازهای متدولوژی می باشد. به علاوه ، متدولوژی پیشنهادی به دلیل توجه به هر دو رویکرد مورد اختلاف کارشناسان مهندسی مجدد ، از جامعیت کامل برخوردار است. همین طور با استخراج مهمترین دلایل شکست ، که حاصل نظرسنجی از کارشناسان خبره از طریق وب بوده است و در نظرگرفتن نتایج حاصل از نظرسنجی در متدولوژی پیشنهادی ، تا حد زیادی سبب کاهش نرخ شکست در اجرای پروژه مهندسی مجدد می گردد. در نهایت اعتبار سنجی متدولوژی پیشنهادی ، از دو بعد صورت می پذیرد. 1. بعد اجرایی : از طریق مقایسه و مطابقت با روش اجرا شده در یک سازمان و 2. بعد جمع آوری نظرات و دیدگاههای کارشناسان خبره در ارتباط با تک تک فازهای متدولوژی پیشنهادی. و نقاط قوت و ضعف متدولوژی پیشنهادی استخراج می گردد.
کد نوشتار : 118022