زمین‌شناسی هر منطقه تأثیر مستقیم بر روی ورود عناصر تشکیل دهنده‌ی سازندهای زمین‌شناسی به عنوان آلاینده به خاک می‌باشد. مطالعه‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که در استان زنجان قسمت عمده‌ای از منابع محیطی از جمله آب، خاک، گیاه و هوای منطقه آلوده شده است. از این رو بررسی و تعیین آلودگی خاک در مناطق مختلف این استان از دیدگاه زمین‌شناسی پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر 57 نمونه خاک از عمق (30-0سانتی‌متری) به روش شبکه‌ای و در فاصله‌های منظم از رخنمون‌های خاکی دهستان تهم واقع در بخش مرکزی شهرستان زنجان برداشت گردیده است. سپس مقادیر غلظت کل فلزهای سنگین آرسنیک، سرب، روی، کادمیم، نیکل، مس، آهن و کبالت در نمونه‌های برداشت شده به روش Aqua regia و غلظت قابل جذب آن‌ها به روش Lindsay اندازه‌گیری شده و شاخص زمین‌انباشتگی و فاکتور غنی‌شدگی نمونه‌های خاک در محدوده مورد مطالعه تعیین گردیده است. از روش‌های مختلف میان‌یابی از جمله روش کریجینگ در محیط نرم‌افزارArc GIS برای رسم نقشه‌ی توزیع مکانی غلظت کل فلزهای سنگین و همین‌طور نقشه پراکندگی غلظت قابل جذب این فلزها استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که میانگین غلظت فلزهای سنگین آرسنیک، سرب، روی، کادمیم و مس در محدوده‌ی مورد مطالعه بیش‌تر از میانگین استاندارد جهانی آن‌ها بوده و تنها در مورد کبالت، آهن و نیکل این میزان کم‌تر از میانگین استاندارد جهانی است.