هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب‌سنجی کتاب‌های منتشر شده در زمینه ورزش زنان در ایران و جهان می‌باشد. در این پژوهش وضعیت کتاب‌های منتشر شده در هریک از کشورهای مورد مطالعه طی سال‌های 1972 تا 2012 براساس متغیرهایی نظیر کشور، موضوع، نویسنده، ناشر، نوبت چاپ، جنسیت، توزیع جغرافیای و روند رشد با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با بهره‌گیری از شیوه کتاب‌سنجی به تصویر کشیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتاب‌های تالیف شده و نمایه شده در سایت کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی آمریکا، کتابخانه ملی انگلیس، کتابخانه ملی استرالیا، کتابخانه ملی آفریقای‌جنوبی و کتابخانه ملی ژاپن در حوزه ورزش زنان می‌باشد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی نسخه 16 تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از 2059 عنوان کتاب در حوزه ورزش زنان، 1131 عنوان یا 54/9 درصد کتاب‌ها در کشور آمریکا منتشر شده است. 505 عنوان کتاب یا 24/5صد در کشور انگلیس، 217 عنوان کتاب یا 10/5 درصد در کشور استرالیا، 96 عنوان کتاب یا 4/7صد در ایران، 91 عنوان کتاب یا 4/4 درصد در ژاپن و 19 عنوان کتاب یا 0/9رصد در آفریقای‌جنوبی منتشر شده است. از این 2059 عنوان کتاب 1152 عنوان (56 درصد) آن مربوط به عرصه علوم انسانی ورزش زنان، 861 عنوان آن (41/8صد) مربوط به عرصه علوم زیستی ورزش زنان است. 46 عنوان کتاب (2/2 درصد) نیز بین دو عرصه مشترک است و متعلق به هر دو دسته می‌باشد. بیش‌تر نویسندگان تنها یک عنوان کتاب در حوزه ورزش زنان نوشته‌اند. تعداد نویسندگان زن نسبت به نویسندگان مرد و نویسندگان انفرادی نسبت به نویسندگان مشارکتی بیش‌تر است. فعال‌ترین ناشران در هریک از کشورها عبارتند از: ایران، نشر ورزش؛ آمریکا، سایمون و شوستر؛ انگلیس، هومن کنیتیک؛ استرالیا، کمیسیون ورزشی استرالیا؛ آفریقای جنوبی، پی ام مای بورا و ساسپر و در ژاپن جیتسی جینانی هونشا. در توزیع جغرافیایی کتاب‌های منتشر شده در ایران، تهران؛ آمریکا، نیویورک؛ انگلیس، لندن؛ استرالیا، سیدنی؛ آفریقای‌جنوبی، پرتوریا و در ژاپن، توکیو دارای بیش‌ترین میزان انتشار هستند. روند رشد کتاب‌ها نیز همیشه صعودی نبوده و در هریک از کشورها با افت و خیزهای فراوانی روبرو است. این بررسی نشان می-دهد که تولید و نشر کتاب‌های ورزشی برای زنان در ایران نسبت به آمار جهانی کم می‌باشد.
کد نوشتار : 230182