قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. با توجه به شيوۀ اين تحقيق كه به ويژگی عمده و محوری اين زنان در زندگی ايشان به عنوان ويژگی شاخص نظر داشته است و به معنای اين شاخصه ها و نقش آن ها در زندگی از ديدگاه آيات و روايات پرداخته است، اين ويژگی های شاخص عبارتند از: توبه، خانه داری و خدمتگزاری، تسليم، ايمان، حيا، خشوع، دعا و مناجات، مسارعت در كار خير، وفای به عهد، عقل و خرد، حكمت، صبر، كياست و ذكاوت، عفت و احسان. بنابر نتايج مطالب پيش گفته در اين تحقيق در نهايت به ارائۀ الگوی كامل زن رشد یافتۀ قرآنی می توان رسيد كه به نظر اين تحقيق، آن الگوی کامل حضرت فاطمۀ زهرا 3می‌باشد.
کد نوشتار : 238667