امنیت یکی از اهداف عالیه برپایی حکومت اسلامی‌از منظر امام‌علی علیه السام در نهج‌البلاغه است. از ویژگی‌های اساسی «امنیت»، ارتباط آن با مقوله «قدرت» است. بررسی این رابطه از منظر نهج‌البلاغه در سطح حکومت اسلامی، هدف نگارنده در این تحقیق است. در واقع نگارنده به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که «نقش مولفه‌های قدرت در امنیت حکومت اسلامی‌از منظر نهج‌البلاغه چیست؟» برای پاسخگویی به این پرسش، تحقیق پیرامون چیستی مولفه‌های قدرت و ابعاد امنیت حکومت اسلامی‌در نهج‌البلاغه ضروری است. روش اصلی نگارنده تمرکز بر مباحث نهج‌البلاغه و دقت در سخنان امام‌علی‌ علیه السلام در این کتاب شریف بوده است. نگارنده با در نظر داشتن دیدگاه‌های موجود در زمینه دو مفهوم «قدرت» و «امنیت» تلاش نموده است تا با بررسی آراء و اندیشه‌های امام‌علی‌ علیه السلام در نهج‌البلاغه، الگوی ویژه‌ای را از رابطه میان این دو مفهوم در سطح حکومت اسلامی‌ارائه نماید. برای این منظور و در پاسخ به سوال اصلی تحقیق، علاوه بر طرح کلیات، سه محور «مولفه‌های قدرت حکومت اسلامی»، «جایگاه امنیت حکومت اسلامی» و «نقش مولفه‌های قدرت در امنیت حکومت اسلامی» از منظر نهج‌البلاغه مورد دقت قرار گرفته است. در فصل‌های اول و دوم، ضمن طرح مفاهیم «قدرت» و «امنیت»، به جایگاه آن‌‌ها در گفتمان اسلامی‌پرداخته شده است. در فصل سوم «مولفه‌های قدرت حکومت اسلامی‌در نهج‌البلاغه» بر مبنای الگوی مولفه‌های «سخت» و«نرم» قدرت، در چهار بعد قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی ـ اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم نیز ابعاد امنیت حکومت اسلامی‌از منظر نهج‌البلاغه پیرو طرح مباحث فصل سوم، در چهار بعد امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و امنیت فرهنگی ـ اجتماعی مورد کاوش قرار گرفت. در فصل پنجم ارتباط موجود میان دو متغیر «قدرت» و «امنیت»، از طریق چگونگی اثربخشی قدرت بر امنیت حکومت اسلامی‌مورد بررسی قرار گرفت؛ در واقع با بنیان‌های ایجاد شده در فصل‌های سوم و چهارم، مباحث فصل پنجم به دنبال پاسخگویی به سوال اصلی مطروحه در این تحقیق بوده است. در نهایت در فصل نتیجه‌گیری ضمن طرح خلاصه‌ای از مباحث اصلی تحقیق، با استمداد از الگوی « سلبی » و «ایجابی» امنیت، گونه‌بندی دقیقی از چگونگی اثرگذاری مولفه‌های قدرت بر امنیت حکومت اسلامی‌از منظر نهج‌البلاغه ارائه گردیده است.