بیان موضوع : مطالعه ی شیوه های آموزش قانون گرایی، مشارکت و احترام به حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان سنندج هدف پژوهش : پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی شیوه های آموزش قانون گرایی، مشارکت مردمی و احترام به حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی دخترانه ی ناحیه 2 سطح شهر سنندج انجام شده است. از آنجا که حکومت های مردم سالار قدرت را از طریق قانون اعمامی می کنند، خود ملزم به اطلاعات از آن هستند، به همین دلیل مردم نیز در این حکومت ها، مشتاقانه از قانون پیروی می کنند و در نتیجه گرایش به احترام از حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی د رچنین جوامعی به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. روش پژوهش :‌روش مطالعه از نوع توصیفی و جامعه ی آماری شامل 252 نفر از اولیاء دانش آموزان این ناحیه می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. با در نظر گرفتن نوع منطقه (برخوردار، نیمه برخوردار و کمتر برخوردار یا محروم) و جنسیت افراد پاسخگو (زن و مرد) از هر منطقه 84 نفر از اولیاء دانش آموزان انتخاب شده و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. این پرسشنامه ی محقق ساخته شامل 6 فرضیه و هر فرضیه شامل 5 سیوال بود که در مجموع 30 سیوال پاسخ بسته را شامل می شد. این سیوالات در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت به صورت بسیار زیاد، زیاد، تا حدودی، کم و خیلی کم طراحی شده بود. یافته های پژوهش : نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش والدین و دانش آموزان بر قانون گرایی، مشارکت مردمی و احترام به حقوق شهروندی در مدارس تاثیر دارد.
کد نوشتار : 165116