پژوهش در زمینه احتراق اسپری مورد علاقه بسیاری از محققان بوده است که به دلیل گستره وسیع کاربرد آن در بسیاری از صنایع مانند وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین توربین های گازی نیروگاهها می باشد. به خاطر طبیعت پیچیده احتراق اسپری، شامل پدیده های به هم پیوسته ای چون انتقال قطرات مایع (به همراه اثرات پیچیده و بسیار آشفتگی) ، نفوذ، اختلاط، تبخیر و واکنشهای احتراقی، مدل کردن تئوری آن شاید تا چند دهه آینده نیز میسر نباشد. با پیشرفت ظرفیت های مدل کردن عددی با نرم افزارهایی چون فلوئنت، می توانیم بسیاری از رفتارهای احتراق اسپری را با کمک گرفتن از نتایج تجربی درک کنیم. برای فهمیدن این فرآیند پیچیده، باید زیر مدلهایی مانند مدلهای تبخیر قطرات یا اتمایزرها را به طور کامل بشناسیم. شناخت زیر مدلها خود شامل درک اثرات پارامترهای آنها بر خواص احتراقی می باشد. در کار حاضر، اثرات پارامترهای اتمایزر pressure-swirl (یکی از پرکاربردترین اتمایزرها در توربینهای گازی) مانند تغییر در: قطر نازل، فشار پاشش، درجه حرارت سوخت پاششی، تعداد جریانهای ذرات، نیم زاویه پاشش و زاویه پخش و برخی پارامترهای مهم پاششی غیر مربوط به اتمایزر چون: شدت آشفتگی جریان ورودی، درجه حرارت هوای ورودی و نسبت هم ارزی بر پارامترهای مهمی چون بازده احتراق و تبخیر و طول شعله همچنین فاکتور شکل ، برای احتراق سوخت مایع پنتان بررسی گردیده است. در پایان، دسته ای از پارامترها که بهترین نتایج را در برای هر پارامتر داده بودند انتخاب شده تا بهترین چیدمان به دست آید. نتایج امیدوار کننده ای که برای فاکتور شکل بدست آمده حاکی از بهبود 26 در صدی آن می باشد. این در حالی است که ترکیب پارامترها برای رسیدن به بازده احتراق بهینه نتیجه ای در بر نداشت،که به دلیل پیچیدگی های بیشتر این پارامتر نسبت به فاکتور شکل می باشد.