مواد آموزشی از قبیل کتابهای درسی تا حد زیادی پایه و اساس بسیاری از ورودی زبانی که یادگیرندگان دریافت می کنند و همچنین تمرین زبانی که در کلاس درس صورت می گیرد را تشکیل می دهند؛ بویژه در کشورهایی نظیر ایران که زبان انگلیسی یک زبان خارجی محسوب می شود. این مطالعه بر این باور است که نیازها، خواسته ها، و اهداف دانش آموزان در دو زمینه مدارس دولتی و مدارس فنی / حرفه ای عمومی ایران کاملا متفاوت است. با این حال، هر دو گروه دانش آموزان یک مجموعه از کتاب های درسی (در پایه اول و دوم) را مطالعه می کنند. بنابراین، تمرکز این مطالعه بر شناسایی نیازها و اهداف دانش آموزان فنی / حرفه ای، و همچنین شناسایی رویکرد برخی از اسناد بسیار مهم ملی نسبت به آموزش زبان انگلیسی و به تبع آن طراحی یک برنامه درسی برای دوره ای طولانی مدت (extensive)، قابل ارزیابی (assessed)، با تمرکز گسترده (broad-focus) بر روی رشته های فنی است که پاسخگوی نیازهای انگلیسی آینده گروه های ناهمگنی از یادگیرندگان باشد. این دوره محتوای عمومی، اصلی و مشترک فنی / حرفه ای (دادلی ایوانز و سنت جان، 1998) را پوشش می دهد. برای این منظور، یک بررسی جامع از اسناد رسمی و مقالات منتشر شده مربوط به مسائل آموزش زبان انگلیسی انجام شد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل نیازهای پرسشنامه در سه گروه از مخاطبان اجرا شد: دانش آموزان فنی / حرفه ای (294 نفر)، معلمان فنی / حرفه ای (40 نفر)، و معلمان زبان انگلیسی در مدارس فنی / حرفه ای (37 نفر) و نیز برخی مورد مصاحبه قرار گرفتند (دانش آموزان فنی / حرفه ای 36 نفر، معلمان فنی / حرفه ای 15 نفر و معلمان زبان انگلیسی 3 نفر). همچنین رئیس گروه زبان انگلیسی در دفتر برنامه‌ريزی و تأليف كتب درسی آموزش و پرورش برای کشف ایده از چهره های مهم سیاسی مصاحبه شد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و جداول فراوانی برای نشان دادن یک الگوی واضح تر از ایده ها آماده شدند. نتایج این مطالعه نشان داد همه پاسخ دهندگان نسبت به روش های ارتباطی تمایل دارند. اگرچه همه شرکت کنندگان بر این باورند که آموزش زبان انگلیسی باید شامل تمام مهارت های زبانی باشد، 'خواندن' مهم تر از مهارت های دیگر تشخیص داده شد. همچنین، اکثریت گروه های شرکت کننده به اتفاق آراء خواستار معرفی زبان انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP) در کنار زبان انگلیسی برای اهداف عمومی (EGP) شدند. پس از شناسایی اهداف بهینه یادگیری برای دانش آموزان فنی / حرفه ای و شناسایی موضع گیری همه ذینفعان، نتیجه گرفته شد که باید کتاب های انگلیسی جداگانه ای برای پاسخگویی به نیازهای و خواسته های دانش آموزان فنی / حرفه ای وجود داشته باشد. بنابراین، سه برنامۀ درسی برای پوشش دادن این نیازها و تمایلات طراحی شد. هر برنامه درسی برای یک سال آموزشی در نظر گرفته شده است و با توجه به زمان کوتاه آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران و این واقعیت که این زمان کوتاه در طی چند سال به آموزش زبان اختصاص داده شده، مدل «تناسبی» برنامه درسی(یالدن،1987) مناسب شناخته شد.
کد نوشتار : 259454