چکیده: هدف از این پایان نامه بررسی سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره 4، میدان نفتی لب سفید، خوزستان (35 کیلومتری شمال غربی لالی) و برش تنگ لنده (40 کیلومتری شمال غربی دهدشت) بوده است. بر اساس سنگ چینه نگاری، سازند آسماری در چاه شماره 4 (ضخامت 360 متر) از سنگ آهک، دولومیت و آهک دولومیتی تشکیل شده است و در برش تنگ لنده (ضخامت 260 متر) از 8 واحد سنگ آهکی تقسیم بندی شده است. بر مبنای مطالعه روزن داران بزرگ کف زی، چهار زون تجمعی برای سازند آسماری در چاه شماره 4، شناسایی شده است. 1- Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa 2- Miogypsinoides complanatus-Archaias Asmaricus/Archaias hensoni 3- Miogypsina-Elphidium sp. 14- Peneroplis farsensis 4- Borelis melo curdica -Borelis melo melo بنابراین، سازند آسماری در چاه شماره 4، در طی زمان روپلین-شاتین، بوردیگالین ته نشین شده است. در برش تنگ لنده، دو بیوزون تشخیص داده شد. 1- Miogypsina-Elphidium sp. 14- Peneroplis farsensis 2- Borelis melo curdica -Borelis melo melo این بیوزون ها به زمان آکی تانین-بوردیگالین نسبت داده شده است. در مطالعات ریز رخساره ها، 13 ریز رخساره مرتبط به دو زیر محیط در سازند آسماری چاه شماره 4، شناسایی شده است. بنابراین، یک رمپ هموکلینال (رمپ میانی و درونی) برای این برش پیشنهاد شده است. در برش تنگ لنده، 8 ریز رخساره ته نشین شده در یک لاگون شلف شناسایی شده است. پالئواکولوژی سازند آسماری بر مبنای شوری، نور، تغذیه، عرض جغرافیایی و تجمعات دانه ای می‌باشند. نوع تجمعات دانه ای سازند آسماری در هر دو ناحیه هتروزوئن است (فورآلگال-رودآلگال در چاه شماره 4 و فورامول در تنگ لنده). بر اساس این ریز رخساره ها و با تاکید بر پراکندگی روزن داران کف زی، به ترتیب 5 و 3 سکانس های رسوبی درجه سوم برای سازند آسماری در چاه شماره 4 و تنگ لنده شناسایی شده است. واژه های کلیدی: سازند آسماری، سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، ریز رخساره ها، چینه نگاری سکانسی
کد نوشتار : 269342