در تجارت جهان رقابتي، پيچيده و به سرعت در حال تغيير اطلاعات محور، وجود بينش صحيح وبهنگام از فعاليت ها و شرايط تجارت براي كنترل ميزان سلامت و مطابقت با نرم هاي تجاري ضرورت دارد . مسلماً اطلاعات براي داشتن اين بينش نقشي حساس بازي كرده و مي تواند به تنهايي مفيد واقع شود مشروط بر آن كه راهنمايي كننده، متمركز، بهنگام و به سادگي قابل دسترس بوده و هر دو جنبه كلان (استراتژيك) و خرد(عملياتي) شركت را نشان دهد.به خاطر پیشرفت فناوری اطلاعات،تکنولوژی های هنرگونه نظیر هوش تجاری(BI) توسعه داده شده اند تا برای ما ترکیب فوق را آماده کنند. هوش تجاري سالها باما همراه بوده ولی بحث درمورد آن تغییرات چندانی نداشته است .پیشرفت اطلاعات وارتباطات مشتریان کاربرد نرم افزارهاي تجاري راتحت تاثیر قرارداده است. مصرف کننده ابزار اطلاعات را به راحتی دردست دارد . دسترسی به موبایل، تصاویر سه بعدي ،ماهواره و رسانه هاي گروهی مرزبین کارها و امور شخصی را کمرنگ کرده وروش بهره گیري مصرف کننده از اطلاعات نیز تغییر کرده است. امروزه ناکارآمدي سیستمهاي سنتی و توانمندي روزافزون فن آوري نوین اطلاعات سازمانها را وادار به استفاده از این فن آوری ها نموده است . هوش تجاري نه به عنوان یک ابزار یا حتی سیستم بلکه به عنوان یک رویکرد نوین در معماري سازمانی مورد نظر است که شامل مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي و تحلیلی است که با استناد پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی کمک به اخذتصمیم براي فعالیتهاي هوشمند تجاري می پردازد .جهان امروزی با پیچیده تر شدن محیط کسب و کار،تغییرات عمیقی را تجربه می کند.این تغییرات به گونه ای چشمگیر روشی را که ما در آن فعالیت های روزانه را انجام می دهیم و روشی را که خودمان را برای رویارویی با آینده آماده می کنیم،تغییر می دهد و برای دنیای ما چالش ها و فرصت هایی را ایجاد می کند.بسیاری از این تغییرات،تغییر چشمگیر کسب و کار و ساختارهای چابکتر و انعطاف پذیرتر را می طلبد.سازمان ها برای دستیابی به چنین قابلیت هایی باید استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات و هوش تجاریرا مورد توجه قرار دهند.چنین امری می تواند ماهیت اصلی یک صنعت را تغییر دهد. استفاده اثربخش فناوری اطلاعات نیازمند همسویی فناوری اطلاعات و هوش تجاری است.در این پایان نامه به رابطه بین هوش تجاری و فناوری اطلاعات می پردازیم
کد نوشتار : 244980