پوشش های آلی به صورت متداول برای حفاظت از خوردگی سازه‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بیشتر کاربردها، پوشش های آلی علاوه بر مقاومت به خوردگی، باید در برابر فرسایش و برخورد ذرات نیز مقاوم باشند. بنابراین پوشش علاوه بر مقاومت به خوردگی، باید در برابر آسیب مکانیکی نیز مقاوم باشد. از پوشش کولتار اپوکسی نیز به همین منظور استفاده می شود. به عنوان مثال در لوله‌های انتقال آب دریا که پوشش در معرض برخورد آب و ذرات ساینده قرار خواهد داشت. در این تحقیق به مطالعه الکتروشیمیایی آسیب وارد شده به پوشش در اثر آزمون فرسایش پرداخته شد. برای ارزیابی الکتروشیمیایی آسیب از آزمون طیف-سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در زمان‌های فرسایش مختلف استفاده شد. برخورد آب و ذرات ساینده به سطح پوشش باعث ایجاد حفره و مسیر‌هایی برای نفوذ الکترولیت به پوشش و در نتیجه کاهش مقاومت و کارایی ضدخوردگی پوشش خواهد شد. نمودار نایکوئیست در زمان 10 دقیقه شامل یک حلقه بزرگ است همچنین نمودار باد رفتار خازنی نشان داد که اینها نشان‌دهنده مقاومت بالای پوشش (در حدود cm2Ω 9+10) است. در زمان‌های 20 و 30 دقیقه حلقه در نمودار نایکوئیست کوچک و کوچکتر شده و در نهایت به دو حلقه (در زمان 45 دقیقه) تبدیل شد که این به معنی نفوذ الکترولیت به زیرلایه از طریق حفره‌ها و ترک‌های بوجود آمده، است. در این زمان مقاومت پوشش در حدوده cm2Ω 500 است و پوشش قادر به حفاظت از زیرلایه نخواهد بود. در ادامه رفتار فرسایشی پوشش از طریق بررسی کاهش وزن و تصاویر SEM مورد مطالعه قرارگرفت و تاثیر زاویه برخورد، اندازه و محتوی ذرات ساینده مطالعه شد و نتیجه این بود که بیشترین نرخ فرسایش پوشش در زاویه 45 درجه اتفاق افتاد که نشان می‌دهد پوشش همچون مواد نرم و انعطاف‌پذیر رفتار کرده است در حالی که تصاویر SEM تشکیل ترک و حفره در زاویه برخورد 90 درجه را نشان دادند که از مشخصات مواد ترد است. بنابراین پوشش جزء هیچ‌کدام از مواد ترد یا انعطاف‌پذیر قرار نمی‌گیرد بلکه مخلوطی از ویژگی‌های هر دو را دارد که این مواد را شبه ترد می‌نامند. مکانیزم کنده شدن مواد از سطح در زاویه های مایل از نوع برشی و در زاویه نرمال از نوع تغییر شکل پلاستیکی مکرر است. همچنین با افزایش اندازه و محتوی ذرات ساینده به دلیل افزایش انرژی ذرات ساینده، میزان فرسایش پوشش افزایش یافت. در ادامه تاثیر افزایش دما بر خوردگی پوشش سالم مورد بررسی قرار گرفت. افزایش دما از طریق افزایش نرخ واکنش‌های خوردگی و نرخ نفوذ الکترولیت موجب کاهش خواص ضدخوردگی پوشش کولتار اپوکسی شد. تأثیر آماده سازی سطح در منطقه جوش فولاد بر چسبندگی پوشش از طریق آزمون خمش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه های با آماده‌سازی سطح چسبندگی بهتری به زیرلایه دارند
کد نوشتار : 296650