افزایش تقاضا برای استفاده از انر‍‍‍ژی الکتریکی،موجب تولید قدرت بیشتر و انتقال آن شده است.توسعه شبکه وافـزایش تقاضا باعث بیشتر شدن تعداد نیروگـاه های شبکـه خواهد شد.با بیشتر شدن نیروگـاه های شبکـه افـزایش سطح اتصال کوتاه1 را خواهیم داشت.زیرا منابع تـامین کننده ی ناحیه ی اتصالی افزاش یافته اند. از طـرفی با افزایش تقاضای انرژی سیستم قدرت نیاز به انعطـاف پذیری و قابلیت اطمینان بیشتری برای پاسخ گویی به این تقاضای انرژی دارد.بنـابرین عـواملی را که باعث کـاهش انعطـاف پذیری و قابلیت اطمینان می شوند را باید شناسایی و بر طرف کرد.یکی از مهم ترین عواملی که انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان سیستم را تهدید می کند بالا رفتن سطح اتصال کوتاه در سیستم قدرت می باشد. در صورتی که بتوان مدت زمان عبور جریان اتصال کوتاه از شبکه را کاهش داد می توان مشکلات فوق را تا حدی محـدود نمود.متأسفانه سیستم های حفاظتی و مدارشکـن های مورد استفاده در سیستم قـدرت برای عملکـرد کامل نیازمند زمانی معـادل چند سیکـل(چند میلی ثانیه)می بـاشد.عبـور مقـادیر بزرگ جریان از خطوط و تجهیزات سیستم قدرت در همین چند سیکل می تواند موجب تخریب جـدی تجهیزات شود.روش دیگر برای حل مشکل جریان هـای اتصال کوتاه بالا،استفاده از محدودکننده هـای جریـان خطـا1 (FCL) می باشد. با استفاده از این محدودکننده هـا ضمن کاهش سطح اتصال کوتـاه،استفاده ازتجهیزات با مقـادیر نامی پایین تر در سیستم قدرت امکان پذیر می باشد.