پژوهش حاضر با هدف "شناسايي و تحليل موانع و مشکلات توسعه صنعتي‌سازي ساختمان در ايران" انجام گرفته‌است. به لحاظ روش پژوهش اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي - همبستگي محسوب مي گردد. جامعه آمار تحقيق حاضر را خبرگان مراکز دولتي در زمينه صنعتي‌سازي ساختمان و پيمانکاران فعال در شهرک پرند تشکيل مي‌دهند که 83 نفر از آنان براي انجام پژوهش انتخاب‌شدند. جهت گردآوري داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده‌ شده‌است. براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش آزموني انجام گرفت که مقدار آلفاي کرنباخ محاسبه‌شده جهت هر يک از مقياس‌هاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب (بالاي 0.7) گرديد. در اين تحقيق جهت شناسايي عامل‌هاي موانع توسعه صنعتي‌سازي در بخش ساختمان کشور از تحليل عاملي اکتشافي استفاده‌ شده‌است. نتايج نشان مي‌دهند که موانع اصلي توسعه صنعتي‌سازي در بخش ساختمان کشور از 7 عامل مجزاي زيرساختي، سياست گذاري،سرمايه گذاري، اطلاعاتي، مالي، قانوني و دانش تشکيل مي‌شود.
کد نوشتار : 258746