این پژوهش با هدف کلی تعیین میزان انعکاس مفاهیم بهداشتی در کتابهای درسی علوم تجربی، فارسی و تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی و تعیین میزان انعکاس مفاهیم بهداشتی از نظر معلمان کتب مذکور در پایه سوم راهنمایی انجام پذیرفت.جامعه آماری با حجم نمونه یکسان و تعداد کل معلمان علوم تجربی فارسی تعلیمات اجتماعی شهرستان مرند و تحلیل محتوای کتب مذکور توسط پژوهشگر انجام یافته است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنمه ی محقق ساخته ای بود که با طیف لیکرت درجه بندی شده بود. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتب درسی مذکور نشان داد که مفاهیم بهداشتی به صورت ناچیزی در کتب درسی انعکاس یافتهاند. نتایج حاصل از نظر خواهی از معلمان نیز نشان داد که مفاهیم بهداشتی در کتب تعلیمات اجتماعی، علوم تجربی و فارسی تا رسیدن به وضعیت مطلوب از لحاظ میزان انعکاس فاصله دارند
کد نوشتار : 153780