برنامه ریزی توسعه تولید یک مسئله مهم در مطالعات سیستم قدرت است. این برنامه ریزی مشخص می کند که چه نوع واحد تولیدکننده باید احداث شود و چه موقع واحدهای تولیدی در طول یک برنامه بلندمدت باید به‌کار گرفته شوند. با پیشرفت سازوکار بازار برق، فرضیات سنتی و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه تولید دگرگون شد. در حقیقت حل این مسئله در سیستم‌های سنتی به صورت متمرکز بود و هدف آن حداقل کردن هزینه برنامه‌ریزی برای سیستم بود. اما در سازوکار رقابتی همه‌ی واحدهای تولیدی به نحوی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سود خود را بیشینه کنند. در این پایان‌نامه ابتدا مسئله برنامه‌ریزی توسعه تولید برای یک سیستم تجدید ساختاریافته که رقابت ابتدایی در آن شکل گرفته بررسی می‌شود. هدف این مسئله کاهش هزینه تولید و کاهش انتشار آلودگی است که برای حل آن از الگوریتم بهینه‌سازی زنبور عسل استفاده می‌شود. در ادامه یک سیستم تجدید ساختار یافته با رقابت کامل در تولید انرژی در نظر گرفته می‌شود. در این حالت برنامه-ریزی توسعه تولید در دو سطح ملی و منطقه‌ای انجام خواهد شد. در سطح منطقه‌ای هر تولیدکننده با رعایت قیود فنی و اقتصادی به دنبال بیشینه کردن سود خود است. در این سطح مسئله برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی زنبور عسل برای حداکثر کردن سود هر تولیدکننده انجام می‌شود. نتایج این بهینه‌سازی به بهره بردار سیستم در سطح کلان و ملی برای بررسی رعایت قیود سیستمی و انجام تئوری بازی بهبودیافته میان تولیدکنندگان ارسال می‌شود. این روند که روش ترکیبی تئوری بازی بهبودیافته و بهینه‌سازی هوشمند نامیده شده تا آنجا تکرار می-شود که هیچ تولیدکننده‌ای تغییری در برنامه‌ریزی فردی خود ندهد. این روش بر روی دو سیستم نمونه اجرا شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه مسئله برنامه‌ریزی توسعه تولید در بازار رقابتی با دو هدف در نظر گرفته می‌شود. در کنار هدف بالا بردن سود، هدف کاهش انتشار آلودگی نیز برای شرکت‌های تولیدکننده اهمیت می‌یابد. با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی زنبور عسل چندهدفه این مسئله حل می‌شود و نتایج آن بررسی می‌شود.
کد نوشتار : 256965