در این تحقیق تأثیر مخارج سرمایه‌ای بر عملکرد مالی درون‌سازمانی و عملکرد مالی برون‌سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. عملکرد مالی درون‌سازمانی با سه متغیر رشد آتی فروش، رشد سود عملیاتی آتی و تغییرات جریان نقد عملیاتی آتی تعریف شده است. هم‌چنین عملکرد مالی برون‌سازمانی با دو متغیر بازده دوره جاری سهام و بازده دوره آتی سهام تعریف شده است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 72 شرکت از مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 لغایت 1388 انتخاب شدند. در تحقیق حاضر جهت بررسی مسأله نمایندگی بین مدیران ومالکان با تأکید بر نقش مخارج سرمایه‌ای از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مخارج سرمایه‌ای با عملکرد مالی درون سازمانی و برون سازمانی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین میزان جریان‌های نقد آزاد بر ارتباط تغییرات مخارج سرمایه‌ای با رشد آتی فروش موثر نمی‌باشد، لیکن میزان جریان‌های نقد آزاد بر ارتباط تغییرات مخارج سرمایه‌ای با رشد سود عملیاتی آتی و تغییرات جریان نقد عملیاتی آتی تأثیر مثبت و معنادار دارد. هم‌چنین میزان جریان‌های نقد آزاد بر ارتباط تغییرات مخارج سرمایه‌ای با بازده دوره جاری سهام تأثیر مثبت و معنادار دارد ، اما میزان جریان‌های نقد آزاد بر ارتباط تغییرات مخارج سرمایه‌ای با بازده دوره آتی سهام موثر نمی‌باشد.
کد نوشتار : 239489