با گسترش فناوری اطلاعات و ورود آن به محیط‌های کاری، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و بهبود عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریع‌تر به اهداف سازمانی بوده‌ است. استفاده پراکنده و جزیره ای از فناوری اطلاعات در سازمان ها نه تنها موجب پیشبرد امور سازمان نمی گردد بلکه موجبات سردرگمی و اختلال در امور سازمان را فراهم می آورد. طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه جامع و کاملی است که فرایند مسیر و نحوء گسترش فناوری اطلاعات را در سازمان مشخص می کند. به عبارت دیگر این طرح با دیدی راهبردی به شناخت درست نیازمندی های سازمان و بررسی راه حل های مختلف پرداخته و بهترین مسیر برای توسعه نظام مند فناوری اطلاعات در سازمان که منطبق با راهبردهای کلان سازمان است، ارائه می کند. فقدان چنین طرحی نه تنها امکان استفاده موثر و مفید فناوری را در عرصه فعالیت های سازمان سلب می کند، بلکه باعث می گردد ابزار فناوری به عنوان یک عامل بازدارنده و در عین حال بسیار پرهزینه مطرح باشد. با تهیه چنین طرحی در یک سازمان به خوبی می توان درک کرد که سازمان در حال حاضر در چه نقطه ای ایستاده و برای رسیدن به اهدافش در حوزه فناوری اطلاعات باید چه اقداماتی را انجام دهد. طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل شیلات گیلان با هدف تهیه یک چارچوب جامع فناوری اطلاعات در سازمان اجرا می گردد که دامنه پروژه تمامی لایه های کاری و اطلاعاتی سازمان را پوشش می دهد. در این پروژه، با انجام مطالعات و مطابق با مدل مرجع FEAF اجزاء و عناصر این الگو استخراج شده و سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تدوین می گردد. دامنه مطالعاتی این پروژه، اداره کل شیلات گیلان می باشد. به منظور اجرای این پروژه از روش مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی استفاده شده است.
کد نوشتار : 304237