مطالعه حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بوده و به منظور بررسی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی بخش قطرویه شهرستان نی ریز مي‌باشد. گروه نمونه اين پژوهش با توجه به جامعه آماري که تعداد آنها 220نفر بود برطبق جدول مورگان 137نفر انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند و براي سنجش متغيرها نيز از 3 پرسشنامه « عملكرد خانواده» و پرسشنامه «پرخاشگري و عزت نفس» استفاده شد. تحليل نتايج نيز با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين عملكرد خانواده و ابعاد آن با عزت نفس و همچنين بين عملكرد خانواده با پرخاشگري و ابعاد آن رابطه معني داري وجود دارد. و نتایج رگرسیون نشان داد که متغير (عامل) نقش ها بيشترين کارایی و عامل ابراز عواطف کارایی کمتری را روي عزت نفس و متغير (عامل) نقش ها بيشترين کارآیی وعامل حل مشکل تاثير کمتری را روي پرخاشگری دانش آموزان دارد.
کد نوشتار : 239541