در طی بحث و بررسیهایی که در باب موضوع بررسی تطبیقی انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران و فقه اهل تسنن انجام دادیم در پی اهدافی نظیرمشروعیت یا عدم مشروعیت وقوع سه طلاقه به لفظ واحد و وقوع یا عدم وقوع آن و همچنین وقوع طلاق تعلیقی در بین مذاهب اربعه وامکان تبعیت یا عدم تبعیت ایرانیان غیر شیعه از قانون یکپارچه حقوق ایران، بر خلاف ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بودیم که به اهدافی نظیر، وقوع تنها یک طلاق در صورت جاری شدن سه طلاقه به لفظ واحد، به اعتقاد امامیه و وقوع سه طلاق به اعتقاد فقهای اهل تسنن و وقوع طلاق تعلیقی بین پیروان اهل تسنن و عدم وقوع آن در نزد فقهای امامیه دست یافتم و در انتهای بحث طلاق ثلاثه به لفظ واحد راهکارهایی از قبیل فتوای معروف شیخ شلتوت در تبعیت پیروان اهل تسنن ازمقررات و قوانین فقه امامیه، مخصوصاً در رابطه با خروج از مخمصه وقوع طلاق ثلاثه به لفظ واحد و طلاق تعلیقی ارائه دادیم. همچنین به این نتیجه رسیدیم که ماده واحده، جزء قوانین امری است و عدول از آن جایز نیست. همینطور در طی بررسی سه فصل که شامل کلیات نکاح و طلاق و فسخ نکاح است دو موضوع جالب دیگر که جزء اهداف اولیه تحقیق نبود ولی در صدد چگونگی وقوع آن بودیم که یکی نکاح مسیار که به تازگی بین پیروان اهل تسنن عرب زبان رواج پیدا کرده و دیگراینکه دربین پیروان شافعی مذهب، مبنای انحلال نکاح زنی که در قید زوجیت شخص دیگری است پس از فرار با مرد دیگری و مشروعیت ازدواج آن دو پس از مدتی چیست ؟ که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای انحلال نکاح زن با شوهرش خلع به وکالت از جانب زن و با بذل مال از مال خود وکیل است. که وکیل نیز، همان مرد فراری دهنده زن می‌باشد.
کد نوشتار : 264374