عنوان این پایان‌نامه "بررسی تطبیقی انگاره‌های ذهنی افعال ساده فارسی و انگلیسی و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی" است. در این پایان‌نامه تفاوت‌ها و شباهت‌های انگاره ذهنی افعال ساده فارسی‌زبانان و انگلیسی‌زبانان در چارچوب کلی زبان‌شناسی شناختی (به طور خاص دستور شناختی) بررسی می‌گردد و افعال ساده پویا و حالت به لحاظ ویژگی‌های نمودی و تمایزات معنایی آن‌ها طبقه‌بندی و رفتار نحوی آن‌ها مطالعه می‌شود. همچنین به اهمیت مقوله نمود به عنوان یکی از ویژگی‌های فعل در تدریس زبان انگلیسی پرداخته می‌شود. نمود راه‌های مختلف نگرش به ساختارهای زمانی درونی یک موقعیت را ارائه می‌دهد و نقش مهمی در شکل‌دهی تجربیات انسان ایفاء می‌کند، به گونه‌ای که می‌توان آن را بخشی از شناخت انسان قلمداد نمود. این پژوهش به روش توصیفی انجام می‌شود. جامعه آماری آن را کلیه افعال فارسی و انگلیسی که در طبقه‌بندی افعال پویا و حالت قرار می‌گیرند، تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طبقه‌بندی نمودی علاوه بر توجه به ویژگی‌های دستوری باید به خصوصیات معنایی آن نیز توجه شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌هد که هر طبقه از افعال ویژگی‌های معنایی نمودی متفاوت دارند که روی رفتار نحوی آن‌ها تأثیر می‌گذارند. نتیجه بررسی حاضر، تفاوت انگاره‌های ذهنی گویشوران فارسی‌‌زبان و انگلیسی‌زبان را در کاربرد افعال ساده نشان می‌هد و با مشخص کردن تفاوت‌های بین دو زبان تداخل زبان مادری بر یادگیری زبان دوم که منشأ اشتباه در میان فراگیران زبان دوم است، قابل پیش‌بینی بوده و می‌توان آن‌ها را از پیش تعیین و توصیف نمود و با به کارگیری داده‌های به دست آمده در کتب و مطالب درسی به بهبود تدریس زبان انگلیسی کمک نمود. همچنین اهمیت مقوله نمود در آموزش زبان انگلیسی به فارسی‌زبانان را که در تدریس این زبان در مدارس نادیده گرفته می‌شود، مشخص می‌کند.
کد نوشتار : 243371