هدف این پژوهش شناخت فرهنگ سیاسی شیعه و چگونگی استفاده از آن برای ارتقاء توسعه سیاسی ایران معاصر بوده و پاسخ به این پرسش اصلی است که فرهنگ سیاسی شیعه چگونه می تواند باعث ارتقاء توسعه سیاسی ایران شود. ضمن آنکه پاسخ به سئوالات فرعی مبنی بر شناخت فرهنگ سیاسی شیعه و رابطه آن با توسعه سیاسی و چگونگی تبیین آنها مد نظر پژوهشگر بوده و تنظیم و تدوین روشهای عملی ممکن برای ارتقاء توسعه سیاسی با توجه به شرایط کنونی و محیط اجتماعی جامعه بوده است. فرض این پژوهش براین مبناست که فرهنگ شیعه با تاکید بر عناصر عقلانیت، مصلحت ، مردم گرایی، ‌مشورت در کنار اصول اساسی دین می تواند زمینه های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی را فراهم نماید. متغیر مستقل بررسی شده در این پژوهش فرهنگ سیاسی شیعه و متغیر وابسته آن توسعه سیاسی است. هدف از این پژوهش تنظیم و تدوین روشهای عملی ممکن برای ارتقاء توسعه سیاسی و اثر بخشی فرهنگ سیاسی شیعه با توجه به شرایط کنونی جامعه است. روش تحقیق در این پایان نامه عمدتا روش کتابخانه ای است که با بررسی نظریات مختلف و بررسی عوامل شکل گیری فرهنگ سیاسی شیعه تنظیم گردیده است . نتیجه نهایی که از این پژوهش فراهم آمده نشان می دهد که شناخت صحیح از فرهنگ شیعه و استفاده از اصول اساسی دین همراه با عقلانیت مصلحت و مردم گرایی و مشورت که از اصول اساسی جامعه ما و مورد اتفاق اکثریت و مقبولیت عامه مردم جامعه ماست و برگشت به اعتقادات واقعی شیعه بدون تغییر و تبدیل آنها بر اساس منافع و نفسانیات شخصی همچنین تجهیز و سازماندهی اقبال عمومی به مسائل مورد نیاز و خواسته های قلبی و واقعی مردم به ارتقاء توسعه سیاسی منجر خواهد شد.
کد نوشتار : 225916