در دهه های اخیر مفهوم شبکه های هوشمند توجه پژوهشگران و صنعت را به عنوان یک راه حل قابل قبول برای چالشهای سیستم قدرت کامل به علت رشد بار، افزایش نفوذ انرژیهای نو(تجدید پذیر) و آرایشهای مختلف منابع تولید پراکنده در سطح توزیع مواجه می شود را جلب کرده است. با توجه به وجود منابع تولید DC و AC و همچنین مصارف AC و DC در حالت بدون استفاده از میکروگریدهای هیبریدی نیاز به استفاده مکرر از مبدلهای AC/DC و بر عکس وجود خواهد داشت که این امر موجب افزایش تلفات و هزینه در سیستم می گردد. برای اتصال منابع تولید، بارها و منبع ذخیره انرژی به میکرو گرید و همچنین برای اتصال میکروگرید به شبکه از مبدلهای چند پورته و ترانسهای توزیع استفاده می گردد. در این پایان نامه برای این منظور از ترانسفورماتورهای حالت جامد(SST) استفاده خواهد شد. توپولوژی ترانسفورماتور حالت جامد انتخاب شده در این پایان نامه بر اساس مبدل چهار پورته (QAB) می باشد. گام DC-DC این توپولوژی تنها با طراحی یک کنترل کننده یکپارچه می تواند کنترل شود. نهایتاًً در این پایان نامه یک ساختار برای ترانسفورماتور حالت جامد دو پورته جهت صرفه جوئی در تعداد عناصر الکترونیک قدرت پیشنهاد شده است. و همچنین ساختار پیشنهادی تحت شرایط مختلف شبکه و بار ارزیابی شده است.
کد نوشتار : 240217