شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه و به طور خاص جوانان قرار گرفته است. با توجه به این، مقدار قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات در این سایت‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه حریم خصوصی کاربران به دنبال دارد. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کاربران، به خطرات بالقوه ی به اشتراک گذاری اطلاعات در این سایت‌ها توجه نمی‌کنند. در این تحقیق، نگرش‌های کاربران در رابطه با حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی شد و تفاوت‌ نگرشهای کاربران با توجه به جنسیت، و سن آنها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه‌ای انجام و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد شد. به این ترتیب 400 پرسشنامه در بین دانشجویان چهار دانشکده فنی‌مهندسی دانشگاه تهران، علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، و پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی توزیع شد. این توزیع بر اساس روش نمونه‌گیری تلفیقی و ترکیبی با دو تکنیک چندمرحله ای و سهمیه‌ای انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کاربران عمدتا نگرانی‌هایی در رابطه با حریم خصوصی‌ خود در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی دارند. آنها میزان قابل‌ توجهی از اطلاعات را در این سایت‌ها به اشتراک می گذارند، این در حالی است که اکثر کاربران نسبت به تنظیمات حریم خصوصی آگاهی دارند و از آن استفاده می‌کنند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثر کاربران از شرایط، مقررات و سیاست‌های حریم خصوصی در سایت‌های شبکه اجتماعی آگاهی دارند، اما این شرایط و مقررات تاثیر چندانی در مشارکت یا عدم مشارکت بخش قابل توجهی از آنان در این سایت‌ها ندارند. به نظر می‌رسد که کاربران هزینه و سود خود را در رابطه با فعالیت‌شان در سایت‌ها شبکه اجتماعی محاسبه می‌کنند. آنها مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی را بیشتر از خطرات و هزینه‌های آن می‌دانند، ولو آنکه شرایط، مقررات و سیاست‌های حریم خصوصی برای‌شان نامطلوب باشد. این تحقیق نشان می‌دهد که پدیده نمایش(افشا) اطلاعات تا حدودی با جنسیت و سن کاربران در ارتباط است. نتایج تحقیق، تفاوت‌هایی را در نگرش‌های کاربران، به خصوص در زمینه آگاهی و حفاظت از حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی نشان می دهد.
کد نوشتار : 258875