هدف این پژوهش شناسایی جایگاه آموزش سبز در برنامه ‏درسی شیمی پایه متوسطه درکشورهای توسعه یافته درجهت ارائه راهکارهایی برای بهبود برنامه درسی آموزش شیمی‏سبز بوده است. یک پژوهش ‏کیفی است،که باروش‏ تطبیقی و به ‏کمک الگوی‏ بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی -تحلیلی برنامه درسی آموزش شیمی سبز درکشورهای آمریکا، استرالیا، چین و انگلستان را بررسی کرده است. بدین منظوراسناد و مدارک مرتبط با موضوع درکشورهای‏پیشرفته در این زمینه آموزش شیمی‏سبز (کشورهای منتخب) گردآوری و توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه آنها انجام شد تا نتیجه‏گیری لازم انجام شود. تحقیق حاضر تلاش می‏کند، عناصر اساسی برنامه‏ درسی از جمله منطق، هدف‏ها، محتوا، روش‏های تدریس و شیوه‏های ارزشیابی آموزش شیمی‏سبز را در کشورهای مورد مطالعه بررسی‏کند. نتایج به‏دست آمده از این پژوهش می‏تواند به برنامه‌ریزان‏ آموزشی و مولفان کتاب‏های‏ درسی کمک ‏نماید تا بادید وسیع‏تری نسبت به تغییر برنامه‌درسی آموزشی اقدام‏ نمایند. نتایج بدست ‏آمده، شباهت‏ها و تفاوت‏های قابل ملاحظه‏ای بین منطق، اهداف، محتوا، روش‏های تدریس و شیوه ‏های‏ارزشیابی در بین کشورهای موردمطالعه و ایران نشان می‏دهد. شباهت‏ها بیشتر در منطق برنامه‏درسی قصد شده موجود است، اما تفاوت‏ها بیشتر دراهداف، محتوا، روش‏های تدریس و شیوه‏های ارزشیابی دیده می‏شود. از طرفی دیگرنتایج به دست آمده بیانگر این است که محتوای برنامه درسی آموزش شیمی‏سبز در ایران، هماهنگ با توسعه علوم وفناوری متحول نشده ‌است. با توجه به یافته‏های حاصل از این بررسی، راهکارهایی به منظور تلفیق آموزش شیمی‏سبز در برنامه‏درسی شیمی ارائه شد. راهکارهای پیشنهادی مورد نظرخواهی متخصصان وکارشناسان برنامه‏درسی، شیمی، آموزش‏شیمی و کارشناسان محیط‏ ‏زیست قرارداده شد و نقطه نظرات‏آنان در این زمینه به صورت مصاحبه نیمه‏ساختاریافته جمع‏آوری‏گردید. مصاحبه‏شوندگان معتقد بودندکه راهکارهای پیشنهادی، مناسب تلفیق با برنامه‏ درسی شیمی است و ورود این برنامه‏درسی به برنامه‏درسی شیمی‏ضروری و در ارتباط با اهداف برنامه‏درسی شیمی می‏باشد. همچنین چگونگی ورود محتواهای پیشنهادی را مشخص‏کردند. نتیجه این پژوهش می‏تواند در تهیه برنامه‏ درسی جدید شیمی و یا غنی‏سازی برنامه ‏درسی فعلی در ارتباط با تلفیق آموزش شیمی مورد استفاده قرارگیرد.
کد نوشتار : 256112