مهندسی ارزش تکنیکی است که با کمک آن می توان انواع پروژه ها را هم در مرحله طراحی و هم در حین اجرا از نظر زمان و هزینه بهینه ساخت. در واقع مهندسی ارزش دیدگاهی است خلاق وسازمان یافته با هدف شناسایی کارآمد هزینه های غیر ضروری (هزینه هایی که نه به کیفیت ،نه به بهره برداری، نه به عمر مفید، نه به زیبایی ظاهری ونه به مشخصات درخواستی کارفرما مربوط می شود). پروژه های سد خاکی به دلیل بالا بودن حجم عملیات اجرایی و همچنین گستردگی شرایط طراحی این نوع سدها از نظر تیپ مقطع عرضی، ابعاد و موقعیت هسته و سایر عناصر مهم تشکیل دهنده از قبیل سر ریز، دریچه های مختلف سیل گیر، دریچه های آبگیری از سد و ...( که به شرایط محیطی و توپوگرافی منطقه وابسته هستند)، قابلیت بهینه سازی و حذف هزینه های زائد طرح را با بکارگیری تکنیک مهندسی ارزش دارا می باشند.
نمایه ها: