چکیده هدف از این تحقیق، بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب از مخلوط ساقه نی و خرده چوب صنعتی بوده است. ساقه نی در سه سطح اختلاط (10، 30 و 50 درصد) و تیمار بخارزنی ساقه نی در سه سطح زمان و دمای بخارزنی (0،0 و 5، 140 و 5، 160) به‌عنوان عوامل متغیر بودند، و مقدار 12 درصد چسب اوره فرمالدئیدبر اساس وزن خشک ماده چوبیاقدام به ساخت تخته‌های آزمایشگاهی گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه‌گیری شد.خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها با استفاده از استاندارد 68763 DINآزمون گردید. اثر عوامل متغیر روی خواص کیفی تخته‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS و با تکنیک تجزیه واریانس مورد ارزیابی قرارگرفت، و به‌منظور یافتن شرایط بهینه از روش گروه بندی دانکن استفاده شد. براساس نتایج این مطالعه افزایش ساقه نی به خرده چوب صنعتی باعث افزایش مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و کاهش چسبندگی داخلی شده است. همچنین افزایش ساقه نی باعث بهبود جذب آب و واکشیدگی ضخامت در 2 و24 ساعت غوطه‌وری در آب شده است. نتایجبخارزنی ساقه نی نشان داد که حداکثر مقاومت‌های مکانیکی در دمای بخارزنی 140 درجه سانتیگراد و زمان بخارزنی 5 دقیقه بوده است. همچنین با افزایش دمای بخارزنی جذب آب و واکشیدگی ضخامت در 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب افزایش یافته است.
کد نوشتار : 321038