هدف از این پژوهش ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی و جایگاه آن در تشویق کودکان و نوجوانان به مراجعه به کتابخانه‌است.در انجام این پژوهش از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شد. برای گردآوری داده‌هاازسهابزارپرسش‌نامه،سیاهه وارسی و مصاحبه با کتابداران استفاده شد. پرسش‌نامه بین150نفر از دانش‌آموزانمقطعراهنمایی و اول و دوم دبیرستان توزیع گردید. داده‌هابااستفاده از نرم‌افزارspss تحلیل شد. جامعه آماری، کل کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی در شهر تهران بود که 38 کتابخانه را شامل می‌شد. معیار نمونه‌گیری درجه کتابخانه‌هاودردسترسبودنکتابخانه‌هابود. یافته‌ها نشان داد که انواع خدمات جنبی که در این کتابخانه‌هاارائهمی‌شود از جمله: آموزش قرآن 14/3 درصد، داستان نویسی در 21/4 درصد، مسابقات کتابخانه و نقاشی 100 درصد، جشن و مراسم مذهبی و مطالعه در تابستان 28/6 درصد، کانون ادبی و نمایشگاه کتاب کتابخانه 71/4 درصد،قصه‌گویی 42/9 درصد، تازه‌های کتاب 57/7 درصد نمایش فیلم، موسیقی و تشکیل گروه‌هایکتابخانه در هیچ کدام از کتابخانه‌هاوجودندارد. بیشترین اطلاع رسانی خدمات از طریق مدرسه صورت می‌گیرد. علاقه‌مندی به شرکت در کلاس آموزش قرآن و نمایش فیلم و موسیقی و مسابقات نقاشی و کتابخانه زیاد است. هدف بیشتر شرکت‌کنندگانآشنایی با کتاب‌هااست. رضایت از برنامه آموزش قرآن زیاد و مسابقات کتابخانه و نقاشی در حد متوسط است. میزان استقبال از برخی برنامه‌هازیاد و برخی در حد متوسط است. مهمترین موانع در ارائه خدمات جنبی کمبود نیروی انسانی، بودجه، امکانات و فضای کافی است. بیشتر کتابداران وجود خدمات جنبی را در تشویق کودکان و نوجوانان در مراجعه به کتابخانه موثر و ضروری می‌دانند. در مجموع ارائه خدمات جنبی و تنوع آن‌هادرکتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌هادرشهرتهراندرسطحپایینی است. اگر این برنامه‌هابهدرستی ارائه و جدی گرفته شوند تأثیر آن‌هادرتشویق به مراجعه به کتابخانه و عادت به مطالعه مطلوب است.
کد نوشتار : 244267