امروزه پروژه های متعدد حوزه فناوری اطلاعات سلامت بر روی مراقبت بیمار، زمان بهبودی و افزایش درآمد تمرکز دارند. استفاده از این فناوری در بخش بهداشتودرمان، در طیف وسیعی از زیرساختهای ارتباطی از جمله سیستم اطلاعات بیمارستانی قابل استفاده میباشد. سیستم اطلاعات بیمارستانی، قابلیت ها و مزایای بسیاری دارد و انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نموده است. علی رغم تمام مزایایی که این سیستم دارد مشکلاتی نیز ایجاد کرده است . به منظور شناخت و حل این مشکلات نیاز به ارزیابیهای مداومی است که باید از اجرای سیستم اطلاعاتی انجام گیرد .برای توسعه پروژه هر سیستم اطلاعاتی باید چهار مرحله اصلی تحلیل، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی انجام شود، که مرحله ارزیابی یکی از مراحلی است که کمتر به آن توجه میشود. اما با توجه به اهمیت بالای این مرحله در موفقیت کامل پروژه، انجام پژوهش در این قسمت ضروری است. لذا این پژوهش با شناسایی منافع عمده و اساسی سیستم اطلاعات بیمارستانی، و تعیین فاصله جایگاه کنونی این سیستم ها از جایگاه مطلوب آنها، می تواند تحقق مزایای این پروژهها در بیمارستانها را ارتقا دهد. این پژوهش کاربردی توسعه ای از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1931 انجام شد. پژوهشگر در این تحقیق بر اساس مدل هوفمن که سیستم اطلاعات بیمارستانی را به سه گروه عمده بالینی، مدیریتی و مالی تقسیم میکند؛ عمل کرده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و کارشناسان مسئول، درگیر در بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی، بیمارستان آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس بود. این تحقیق به وسیله پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به روش علمی سنجیده شد، با استفاده از روش تمام شماری بر روی 93 نفر از اعضای جامعه پژوهش انجام شد و پس از جمع آوری پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصله، از نرم افزار SPSS استفاده شد، و با استفاده از آزمون ویلکاکسون به فرضیههای پژوهش پاسخ داده شد و در نهایت با استفاده از مدل تحلیل شکاف، فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب تعیین گردید.یافته ها نشان میدهد که کمترین شکاف از وضعیت مورد انتظار به ترتیب مربوط به مزایای مالی، بالینی و مدیریتی می باشد.
کد نوشتار : 219756