کودکان بسیاری در کشورهای مختلف در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. یکی از بدترین انواع این خشونت ها، خشونت های خانگی می باشد. خشونت های ارتکابی علیه کودکان در خانواده به شکل های مختلفی از قبیل خشونت های جسمانی، روانی، جنسی، بی توجهی عمدی و اقتصادی صورت می گیرد، و در هر سطح و هر میزانی که باشند ناقض کرامت انسانی و تمامیت جسمانی و روانی کودک هستند. این خشونت ها عوامل متعددی دارد، در بسیاری از موارد والدین به دلیل درک نادرست و عدم آگاهی از نوع صحیح تربیت، از جمله اعمال تنبیه بدنی، مرتکب این نوع خشونت می گردند. گاهی به دلیل اعتیاد، مشکلات مالی، بیماری های روحی- روانی کودکان را خواسته یا نا خواسته قربانی این نوع خشونت می نمایند. در اغلب موارد دولتها با این استدلال که این اعمال در حوزه خصوصی افراد می باشد، قربانیان این خشونت ها را نادیده می گیرند. در این چنین موارد نقض حقوق بشر و عدم اعمال اقدامات لازم توسط دولتها در جهت حمایت از قربانیان، جامعه بین المللی موظف است، تا با تصویب اسناد حقوق بشری، دولتها را به رعایت حقوق بشر و حمایت از قربانیان متعهد نماید. اگرچه سندی خاص، در زمینه حمایت از کودکان قربانی خشونت های خانگی وجود ندارد، اما می توان با بهره گیری از اسناد مختلف بین الملل حقوق بشری که شامل اسناد جهانی و منطقه ای می شود، ممنوعیت خشونت های خانگی علیه کودکان را اثبات نمود و در پی آن الزام دولتها را به اتخاذ و اعمال اقدامات لازم دریافت.
کد نوشتار : 223983