موضوع خانواده و سلامت آن از موضوعات مهمی است که نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است. این تحقیق در راستای بررسی سلامت خانواده و بعضی از عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، خانواده سالم با شش مولفه مفهوم سازی شده است، شامل: صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تامین نیازاعضای خانواده، انسجام خانواد و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی در خانواده. با تعریف عملیاتی این مولفه ها، وضعیت سلامت خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. سپس سلامت خانواده به کمک بعضی از متغیرهای مربوط، از جمله وضعیت سلامت خانواده جهت یاب زوجین، همسانی سرمایه اقتصادی خانواده‌های جهت یاب زوجین، همسانی سرمایه فرهنگی خانواده‌های جهت یاب زوجین، روابط خویشاوندی و محیط اجتماعی خانواده، تبیین شده است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده، و جامعه آماری آن خانواده‌های تهرانی بودند که حد اقل پنج سال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته و حداقل دارای یک فرزند بودند. حجم نمونه حدود 400 خانواده بر آورد شده ، که با نمونه گیری تصادفی از بلوک های مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شده و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه از آن ها جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد که قوی ترین رابطه سلامت خانواده با متغیر سلامت خانواده جهت یاب است. دومین متغیر که رابطه قوی و معناداری با سلامت خانواده دارد رابطه خانواده با خویشاوندان است. متغیرهای همسانی اقتصادی و همسانی فرهنگی خانواده جهت یاب و همچنین متغیر محیط اجتماعی رابطه معناداری با سلامت خانواده نشان ندادند.