یکی از مهمترین موضوعاتی که در همه ادیان ومکاتب مورد توجه قرار گرفته، رسیدن به الگوی کامل از انسان است .دراین پژوهش هدف، بررسی ویژگی های انسان تربیت یافته در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، دینی، عاطفی و عقلانی از دیدگاه امیرالمومنین علی ( ع) که خود انسان کاملی است، می باشد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد و پردازش آن با استدلال و استنتاج و قیاس و استقرا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بررسی و تعمق در ویژگی های انسان کامل از دیدگاه امام علی ( ع) می توان به الگویی والا از انسانی تربیت یافته و فرهیخته دست یافت، که در تمام ابعاد شخصیتی به رشد و تکامل نائل آمده است. لذا انسان تربیت یافته از نگاه حضرت علی (ع) نه انسانی یک بعدی بلکه انسانی رشد یافته در همه ابعاد وجودی و به معنای واقعی متکامل می باشد .
کد نوشتار : 261572