در این پایان نامه به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعبه 25سازمان تامین اجتماعی مستقر در تهران بزرگ پرداخته شده است که بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجه به مقالات و مجلات علمی سایت های اینترنتی و مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی استخراج گردیدند و مورد بررسی قرارگرفتند. هدف ازانجام این تحقیق بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شاغل در جامعه آماری به منظو ارائه پیشنهادهایی به مسئولان و روسای سازمان در راستای بهترساختن عدالت سازمانی و بالابردن رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بوده است. دراین تحقیق، با توجه به تعداد 110 نفری افراد از روش سرشماری استفاده کرده ایم که از طریق پرسشنامه ( رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و عدالت سازمانی بیگری ) مورد بررسی قرار گرفته اند. برای بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها با توجه به نوع پژوهش و ابزار مورد استفاده، از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و آماراستنباطی، آزمون (کولموگروف- اسمیرنف) ، شامل آزمون همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون پارامتری یعنی ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم افزار های آماری به ویژه نرم افزارهای SPSS و STATISTICA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق بیانگراین است که عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه و تاثیر معنی دار و مستقیمی دارد.
کد نوشتار : 228886