وقوع اتصال کوتاه در شبکه‌هاي قدرت و به دنبال آن افزايش ناگهاني جريان خط از معضلات شبکه-هاي قدرت مي‌باشد. چنين جريان‌هاي زياد و ناگهاني در شبکه موجب آسيب رساندن به تجهيزات سيستم قدرت و مشترکين مي‌گردد. به منظور محدودسازي جريان‌هاي اتصال‌کوتاه و کاهش اثرات نامطلوب آن از FCLها استفاده مي‌شود. در شبکه‌هاي توزيع به منظور کاهش تعداد يا تداوم خاموشي-ها از ريکلوزرها که بنا به تنظيمات انجام گرفته چندين بار جريان خطا را با فواصل زماني خاصي قطع و وصل مي‌کند، استفاده مي‌شود. قطع و وصل پي‌درپي جريانات شديد اتصال کوتاه ناشي از خطاهاي ماندگار توسط ريکلوزر باعث تشدید تنش‌های حرارتی و مکانیکی در سيستم توزيع مي‌گردد. که این امر منجر به ایجاد آرک‌های نقطه‌ای و افزایش تعداد اتصالات سست در طول شبکه می‌شود.در اين تحقيق طي مطالعه میدانی بر روي فيدر کيميکال (يکي از فيدرهاي 20کيلوولت شرکت توزيع برق نواحي استان تهران) که دارای ریکلوزر بوده و با شبيه‌سازي آن در نرم افزار MATLAB به بررسي تاثيرات استفاده از FCL براي بهبود گذراي ولتاژ و جريان ناشي از عملکرد ريکلوزر پرداخته شده‌است. در ادامه به نتایج کاهش جریان خطا ی ناشی از کاربرد FCL پیشنهادی بر آرک‌های نقطه‌ای و جلوگیری از تشکیل اتصالات سست پرداخته شده است.
کد نوشتار : 309903