طلاق یکی از راه های انحلال نکاح است و از نظر اسلام مذموم است. ولی از آن جا که اسلام مایل نیست آرامش و آزادی انسان ها از بین برود، با اصل طلاق موافق است. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط انجام شده، به تطبیق قوانین ایران و پاکستان که دو کشور از چهار کشور جمهوری اسلامی می باشند، می پردازد. پرسش اصلی پایان نامه این است که آیا میان طلاق و آثار آن، در ایران و پاکستان تفاوت اساسی وجود دارد؟ بررسی ها نشان می دهند که با توجه به این که قوانین ایران بر اساس فقه امامیه است و پاکستان دارای نظام حقوقی کامن لا و برگرفته از فقه حنفی است؛ قوانین دو کشور در زمینه ی انواع، شروط و موجبات طلاق شباهت دارند و در موارد جزئی، تفاوت دارند که به همین دلیل آثار طلاق از قبیل مهریه، نفقه و حضانت نیز تا حدودی متفاوت است. قابل به ذکر است که در پاکستان دربرخی موارد، به علت سکوت قانون یا عدم اجرای آن زنان مطلقه به حقوق مالی مطلوب که شریعت برای آنان تعیین نموده کمتر نائل شوند.
کد نوشتار : 218475