گسترش شبکه جهانی اینترنت طی دهه های اخیر، نقش تاثیرگذاری در مباحث توسعه سیاسی داشته است و به عنوان یکی از ابزارهای جریان آزاد اطلاعات شناخته می شود. اینترنت با گسترش ظرفیت های اطلاع رسانی و افزایش آگاهی ها و ایجاد شبکه های اجتماعی آنلاین بر تحولات ایران طی دهه 1380 تاثیر گذار بوده است به گونه ای که برخی رقابت های سیاسی انتخاباتی در سطوح مختلف ملی، داخل فضای اجتماعی سیاسی شبکه اینترنت بسیار چشمگیر و قابل تأمل بوده است. این پژوهش حاصل بررسی های تطبیقی در کتب و مقالات مختلف از منابع داخلی و خارجی بوده و با بررسی پیشینه تاریخی ارتباطات از زمان مشروطه تا حال حاضر سعی در شناخت بهتر رسانه های ارتباطی در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران برآمده و فراز و نشیب هایی که بر آن رفته را کنکاش کرده است. لذا با توجه به سوابق رسانه های ارتباطی، این پژوهش سعی در شناخت ماهیت اینترنت از منظر اندیشمندان جامعه شناسی و اساتید علوم ارتباطات و علوم سیاسی داشته و سپس نقش اینترنت را در تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دهه اخیر را بررسی کرده است و هدف اصلی آن بعد از تاثیر اینترنت، آسیب شناسی اینترنت بوده تا با شناخت بهتر و دقیق تر آن بتوان راه را برای ایجاد فضای شهروندی الکترونیکی سالم و طبق چارچوبهای قانونی مهیا کرد. این پژوهش در نهایت اینترنت را به عنوان ابررسانه آینده کشور ایران شناخته و شبکه اینترنت را از عوامل مهم تغییرات گوناگون سیاسی اجتماعی می داند که علی رغم دارا بودن تاثیرات منفی، کارویژه ها و اثرگذاری های مثبتی را دارا می باشد که البته دستیابی به تاثیرات مثبت اینترنت نیاز به برنامه ریزی و شناخت صحیح فضای مجازی کشور و جهان دارد.
کد نوشتار : 229090