در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به‌‌صورت متمرکز و بر عهده‌ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از حیث مطابقت با قانون اساسی و همچنین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور می‌باشد . این ویژگی شورای نگهبان در نهادهای مشابه الگوی اروپایی نیز کاملا مشهود است