با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و تأثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل موثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت تأثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید. در این مطالعه به وسیله مدل های اقتصادسنجی و دینامیکی و با استفاده ازداده های سری زمانی (86-1379)، تابع تقاضای اشتغال برآورد و مقدار آن پیش بینی شده و تحت تأثیر شوکهای هزینه های خوراکی ، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی قرار داده شده است، که نتایج حاصله نشان می دهد، تولید و هزینه های خوراکی تأثیر مثبت ومعنی دار و درجه تمرکز و مکانیزاسیون تأثیر منفی ومعنی دار و همچنین اعتبارات پرداختی در بلند مدت اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارند.
کد نوشتار : 233895