امروزه با توجه به افزایش تقاضا برای بنزین با بهسوزی بالاتر نیاز به تولید مواد با عدد اکتان بالا بیش از پیش نمایان می گردد. این پایان نامه شامل بررسی تئوری رفتار و عملکرد راکتورهای غشایی در فرآیند نفتا ریفرمینگ با احیای پیوسته کاتالیست است. عملکرد رآکتور غشایی شده در حالتی که از یک واکنش گرمازا به عنوان منبع گرمایی استفاده شده است با حالت بدون استفاده از منبع گرمایی و هم چنین حالت صنعتی مقایسه شده است. منبع گرمایی مورد استفاده واکنش گرماده تولید آنیلین است. در این حالت یک بخش برای جمع کردن هیدروژن جدا شده توسط غشاء از واکنش نفتا ریفرمنگ، بخشی برای واکنش نفتا ریفرمینگ و هم چنین بخشی برای قرار گرفتن واکنش گرمازا که گرمای لازم را در اختیار واکنش اصلی قرار می دهد تعبیه شده است. با بکارگیری ساختار ارائه شده به صورت قابل توجهی میزان تولید آروماتیک ها و هیدروژن بالا می رود. مدل سازی رآکتور ها برای پیش بینی دما و غلظت ها در رآکتورها در دو جهت در نظر گرفته شده است. این چنین ترکیبی که موجب افزایش مقدار محصولات آروماتیکی و هیدروژن شده و هم چنین بازده بالاتر انرژی را دارد می تواند به عنوان یک گزینه مناسب جهت بالا بردن کارایی فرآیند مربوطه بکارگیری شود.
کد نوشتار : 226210