به دنبال کاشت استنت در رگ، پلاک‌های چربی شکسته می‌شوند، دیواره‌ رگ تغییر شکل می‌یابد و به علت حضور استنت یک شرایط جدید بوجود می‌آید که می‌تواند باعث یک واکنش بیولوژیکی غیرعادی شود. در این مطالعه توزیع مکانی و زمانی تنش برشی دیواره، روی دیواره‌ی رگ و استنت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی تحت شرایط ضربانی برای سه مدل مختلف به صورت سه بعدی مدل شدند. با مقایسه‌ی سطح دیواره‌ی رگ و استنت، بیشترین مقدار تنش برشی دیواره، روی سطح استنت متمرکز شدند. توزیع مکانی تنش برشی دیواره، روی سطح دیواره‌ی رگ در قسمت استنت شده،نشان داد که هر چه از مرکز دیواره‌ی رگ به سمت خرامش استنت حرکت کنیم، مقدار تنش برشی دیواره روند کاهشی دارد. همچنین در مقایسه‌ی استنت‌ها با یکدیگر، مطلوب ترین استنت،که دارای کمترین درصد ناحیه‌ی رگ با تنش برشی دیواره‌ی کمتر ازpa 0/5می‌باشد، مشخص گردید، زیرا هر اندازه درصد این ناحیه کمتر باشد، امکان احتمال افزایش لایه‌ی اینتیما که یک محدودیت برای رگ‌های استنت شده است،کاهش می‌یابد. همچنین دو استنت با طرح مشابه ولی با ضخامت‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که استنت ضخیم‌تر، وسعت ناحیه‌ی تنش برشی دیواره‌ی کم، در آن کوچک‌تر می‌باشد. همچنین مشخص شد هر چه فاصله ی میان خرامش ها بیشتر باشد، وسعت ناحیه ی تنش برشی دیواره کم، کوچک‌تر است.و نهایتاً مقایسه‌ی بین پروفایل سرعت در دو مدل دو بعدی و سه بعدی نشان داد که اختلاف بین این نتایج، هنگامی که جریان دارای رینولدز بالاتری باشد به مراتب بیشتر از زمانی‌ است که جریان دارای رینولدز پایینی است.
کد نوشتار : 260215