حمایت از حقوق کودکان از ضروریاتی است که امروزه رشته جدیدی به نام حقوق اطفال را به وجود آورده است. از دیدگاه قانون ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است ،اطفال نامشروع اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. در اسلام اگر کسی رابطه نا مشروع برقرار کند و صاحب فرزند شود، پیامدهای سنگینی خواهد داشت،که از آن جمله قطع نسب از پدر و مادر است .طبق ماده 884 قانون مدنی ، ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد،هر چند در دین اسلام و دیگر ادیان آسمانی برای زناشویی قوانین و مقررات خاصی وضع شده تا در پرتو آن زن و مرد نیازهای خود را در چارچوب خانواده بر طرف کنند،اما در جهان امروز و در اغلب کشورها برای روابط خارج از نکاح هم مقرراتی وجود دارد که این روابط را قانون مند می سازد . در این رساله ضمن بررسی حقوق اطفال نامشروع در ایران، مطالعه تطبیقی با حقوق این اطفال در کشورهای بریتانیای کبیر (انگلستان و ولز ،اسکاتلند و ایرلند) به عمل آمده است وسیر تاریخی و تحول مقررات قانونی این کشورها در خصوص اطفال نامشروع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چنان چه امروزه در این کشورها ،فرزندان نامشروع از حمایت کامل قانونی برخوردارندو به عنوان مثال ،مقررات ارث شامل این کودکان هم می شود. در این مجال سعی شده است، ضمن تحلیل قانون سه کشور از بریتانیای کبیر در این رابطه، پیشنهاداتی در جهت حمایت از این کودکان ارائه شود.
کد نوشتار : 228764