چکیده امروزه فضاهای آموزشی یکی از مهمترین کاربری‌ها در سطح شهر محسوب می‌گردند که سطح قابل توجهی از فضاهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند. فضاهای آموزشی آن هم در سطح متوسطه از یک طرف در شکل‌دهی کالبدی شهر موثر می باشد و از سوی دیگر به عنوان یک مرکز خدمات رسانی کاربری‌های اطراف را تحت تاثیر قرار داده و یا از آنها تاثیر می‌پذیرند. لذا توجه به این نکته که فضاهای آموزشی باید به نحو شایسته‌ای در سطح شهر مکان‌ گزینی گردند ضروری به نظر می‌رسد. ناحیه 3 آموزش وپرورش شهر کرج با مرکزیت منطقه 7 با وسعتی بالغ بر 2317 هکتار وجمعیتی در حدود 000/300 نفر در موقعیت مناسبی در شهر کرج واقع شده است. این ناحیه از نظر توزیع فضایی کاربری های آموزش متوسطه با مشکلات زیادی روبه رو است.در این راستا پایان نامه ی حاضر تلاشی برای تحلیل الگوی نظم مکانی وبر همین مبنا آسیب شناسی نظام توزیع فضایی مدارس متوسطه از حیث شعاع عملکردی وهمجواری ها می باشد. برای این منظور ابتدانقشه ی منطقه رقومی شده سپس به کمک داده های مکانی (نقشه تفصیلی شهر کرج) وداده های توصیفی ومشاهدات میدانی ،در محیط ARC GIS یک پایگاه اطلاعاتی چون مدارس دبیرستان،کاربریهای ناسازگار،بی تفاوت ، سازگار، نسبتا سازگار و نسبتا ناسازگار، جمعیت ، وسعت ناحیه تشکیل گردید. همچنین لایه ی کاربری ها به صورت جداگانه ولایه ی مدارس متوسطه ایجاد ونقشه های مربوطه ترسیم گردید. یافته های حاصل از این پایان نامه حاکی از آن است که وضعیت موجود در مکان گزینی مدارس متوسطه در ناحیه سه شهر کرج چه به لحاظ شعاع عملکردی وهمجواریها ، مناسب نبوده واز استاندارد های لازم به دور است. به طوریکه بیش از 50 درصد مدارس در همجواری با کاربری های ناسازگار مکان گزینی شده اند که تجمع مدارس در مرکز این ناحیه نیز مزید بر این شده است. از نظر شعاع دسترسی 6 درصد جمعیت خارج از شعاع عملکردی مدارس هستند و همچنین هم پوشانی مدارس در نقطه ی مرکزی ناحیه به دلیل جمعیت بالای مناطق اطراف بیشتر نمود پیدا می کند. در آخر ذکر این نکته ضروری است که با استفاده از نرم افزارهای مختلف بتوان برای مکان گزینی صحیح در راستای برنامه ریزی کاربری اراضی چاره ای اندیشید. واژگان کلیدی : مراکز آموزشی متوسطه ، نظام همجواری ، شعاع دسترسی ، ناحیه 3 شهرکرج
نمایه ها:
کد نوشتار : 238953