دنیای امروز به منظور پیشرفت و توسعه نیازمند تکنولوژی و محصولات فکری است. از این رو، از بهترین راه های دستیابی به تکنولوژی، قرارداد لیسانس می باشد. این روش یکی از معدود روش های انتقال تکنولوژی بین شرکت ها و داخل شرکتی است و اهمیت این روش زمانی که به منظور مدیریت کردن دارایی های فکری شرکت هایی با صنایع پیشرفته، استفاده می شود، بیشتر می گردد. مدیریت قرارداد یک فرایند است که هر دو طرف درگیر در قرارداد را قادر می نماید تا قراردادی موفقیت آمیز داشته باشند. در این رساله 14 فاکتور مهم فرآیند مدیریت قرارداد لیسانس شناسایی گردیدند که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، مهمترین آنها که منجر به موفقیت قرارداد می گردند، تعیین شدند. در این رساله با توجه به استخراج فاکتورهای کلیدی موفقیت در مدیریت قرارداد لیسانس، یک چارچوب مناسب ارائه می گردد که در نتیجه آن به اهداف مورد توافق قرارداد با بهره وری بالا دست یافت. متدولوژی مورد استفاده در این رساله با استفاده از مصاحبه با مدیران شرکت ها و خبرگان حوزه تدوین قرارداد لیسانس صنعت برق و پرسشنامه می باشد. این رساله به سازمان ها و شرکت های صنعت برق که دانش فنی خود را تحت لیسانس عرضه می کنند، راه کارهایی ارائه می کند که در نتیجه آن با بکارگیری این راهکارها ، شرکت ها می توانند قرارداد لیسانس موفقی را داشته باشند و مدیریت بهتری را بر روی قرارداد اعمال نمایند و در نتیجه آن، احتمال شکست قرارداد را کاهش دهند.
کد نوشتار : 258584