پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان شهر شیراز صورت گرفته است. روش تحقیق،پیمایش و تکنیک جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه ، 388 نفر از زنان متاهل25-50ساله شهر شیراز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است.چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه بوردیو،تنظیم و بر اساس آن فرضیه هایی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادهر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (ذهنی،عینی،نهادی) با سبک زندگی زنان متأهل شهر شیراز رابطه دارد. همچنین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی زنان رابطه معنی داری داشته است.بدین معنی که هر چه سرمایه فرهنگی افزایش یابد، سبک زندگی زنان مدرن‌تر می شود. این رابطه با متغیرهای سن، وضعیت اشتغال و درآمد مورد کنترل قرار گرفت و نشان داد این رابطه (سرمایه فرهنگی و سبک زندگی)میان زنان شاغل،گروه سنی 41-50 و درآمد متوسط و پایین دیده نمی شود.بنابراین سرمایه فرهنگی نمی تواند در همه موقعیت ها و عرصه های زندگی زنان ، بر سبک زندگی شان تاثیرگذار باشد.
کد نوشتار : 258467