در این رساله موضوع چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی‌سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش‌های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی‌سازی ‌ پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی‌های موجود در قوانین خصوصی ‌سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش‌های بکار گرفته شده در اجرای خصوصی سازی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ذکر گردیده است. در بخش دوم این رساله نیز برخی مشکلاتی که در اجرای خصوصی‌سازی‌ وجود دارد به طور موردی ذکر گردیده از جمله این موارد میتوان ماده 29 قانون اجرای سیاست-های کلی اصل 44 و تعارض آن با قانون بودجه ومشکلات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و فعایت سازمان‌های شبه دولتی در این عرصه را بیان نمود. در قسمت بعدی این رساله نهادهای موجود که صلاحیت نظارت بر خصوصی سازی را دارا میباشند از جمله: شورای رقابت ، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور،کمیسیون اصل 90 مجلس ،دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل کشور توصیف شده است ودر نهایت نیز مشکلات نظارتی از جمله نبودن یک نهاد نظارتی مستقل بیان شده است. از عمده ترین مشکلات ونارسایی‌های ناشی از عدم وجود نهاد نظارتی مستقل نیز مواردی ذکر شده است. از اهداف پژوهش حاضرذکر مشکلات موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی و ارایه راهکارهایی جهت رفع مشکلات قانونی خصوصی‌سازی در کشور میباشد.
کد نوشتار : 266934