فلسفه زبان معلول اين خواسته بود كه در باب درك شهودي ما از معنی به طور نظام‌مند مطلبي گفته شود. دو موضوع اصلي در فلسفه زبان را مي‌توان با نظام‌مندی و شكاكيت بيان كرد. ما مي‌گوييم كه گويندگان زبان عبارات زباني را مي‌فهمند يا معناي آن را مي‌دانند. فيلسوفان با اين انگيزه بر انگيخته شدند كه مطلبي نظام‌مند درباره مفاهيم زبان‌شناختي، فهم معنا و معرفت ارائه كنند. استدلال‌هايي شکاکانه هم وجود دارند كه تلاش مي‌كنند بیان کنند كه هيچ واقعيتي راجع به معنا وجود ندارد. اين حملات به مفهوم معنا فوق‌العاده با نفوذ بوده است و مي‌توان فلسفه زبان معاصر را اين‌گونه ملاحظه كرد كه مي‌كوشد كه مفهوم معنا را در مواجهه اين حملات به وضع اول برگرداند. این رساله که ترجمه چهار فصل پایانی کتاب الکساندر میلر با عنوان «فلسفه زبان» می‌باشد، به برخی موضوعات اخیر فلسفه زبان و منازعات و نقدهایی درباره آن‌ها می‌پردازد. منبع اصلی کتاب فلسفه زبان اثر الکساندر میلر است. سایر کتاب‌ها و مقالات مورد استفاده در پیوست 3 ارائه شده است. پرسش‌ها: 1- استدلال شک‌گرایانه ویتگنشتاینی کریپکی بر چه مبنایی شکل می‌گیرد و پاسخ سایر فیلسوفان زبان در دفاع از مفهوم معنی چیست؟ 2- تمایز میان معنی سمانتیک و پراگماتیک در فلسفه زبان در آثار گرایس و سرل چگونه بیان شده و چه نتایجی داشته است؟ 3- دیدگاه دیویدسون درباره ساختن نظریه‌های فرمال از معنا برای زبان‌های طبیعی چیست؟ 4- نظریه‌های ضد واقع‌گرایان در باب رابطه زبان و واقعیت چیست؟ روش تحقیق و شیوه گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- توصیفی بوده است. فلسفه زبان معرفتی است که در وضوح بخشیدن به اندیشه‌ها بسیار موثر است و مهم‌ترین بحث‌ها را در فلسفه تحلیلی بر انگیخته است.
کد نوشتار : 258637