شعر و نظم جایگاهی ویژه نزد کودک و نوجوان دارد، و از ابتدای زندگی بشر با او همراه بوده ا ست. از طرف دیگر اساطیر می توانند نقشی سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری هویّت کودکان داشته باشند ؛ پس پیوند این دو می‌تواند نقشی شایسته در آموزش کودکان ایفا کند . موضوع اين پژوهش « كاركرد اسطوره در شعر كودك و نوجوان در دو دهه‌ی اخیر» است که منظور از دو دهه ی اخیر دهه های هفتاد و هشتاد می باشد ، و هدف از آن ارزیابی کارکرد های اساطیر در اشعاری است، که برای کودک و نوجوان سروده شده است. ابزار گردآوری مطالب در این پژوهش کتابخانه‌ بوده است. ابتدا کتاب‌ها و مقالات مربوط به موضوع جمع‌آوری شده و پس از مطالعه و فیش‌برداری، فصل‌بندی و مرتب گردیده‌اند. همچنین تعدادی از کتاب‌های شعر کودک و نوجوان از نظر اسطوره‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. متأسفانه کاربرد اساطیر در شعر کودک و نوجوان بسیار ناچیز است و به این موضوع بی‌توجهی شده است در حالی که اساطیر می‌توانند مضامینی بکر در اختیار شاعران قرار دهند. استفاده از اسطوره‌ها می‌توانند به کودکان در هم‌ذات پنداری با الگو های مناسب یاری رسانند. همچنین پرورش قوّه ی تخیّل کودکان از دیگرفواید بی‌شمار اسطوره‌ها است . شعر کودک و نوجوان به شدّت دست خوش تکرار شده است. اساطیر می‌توانند با ایجاد مضامین نو، آغازگر تحوّلی شگرف در شعر کودک و نوجوان باشند.
کد نوشتار : 258505