آنچه در دهه های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها است. در چنین فضایی، شرکت ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی ندارند. در این شرایط، تنها شرکت هایی می توانند عملکرد صادراتی مطلوبی داشته باشند که با مختصات مختلف بازار صادرات مانوس باشند. از این رو، هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد صادراتی شرکت ها موثرند. مطالعات مختلف بیانگر این است که دو دسته متغیرهای مزیت رقابتی و منابع شرکت می توانند بر عملکرد صادراتی شرکت ها اثرگذار باشند؛ که در این تحقیق به عنوان متغیرهای مسقل در نظر گرفته شده اند. مدل این تحقیق مطابق مدل هیل و جونز در سال 1998 طراحی شده است. جنبه نوآوری در این تحقیق، بررسی عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی صادرکننده عضو بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در ایران در قالب یک مدل علی است. مزیت رقابتی بر اساس سازه های کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان و همچنین منابع شرکت بر اساس سازه های فن آوری، منابع انسانی و همچنین نام و نشان تجاری می باشد. هدف کلی این تحقیق، طراحی و آزمون مدل علی، جهت تبیین عملکرد صادراتی شرکت های تولیدی صادرکننده عضو بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، هر یک از متغیرها تشریح و سپس با استفاده از مدل علی نسبت به آزمون آن اقدام می شود. نتایج تجزیه و تحلیل نمایانگر این است که به طور کلی بین مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی، بین منابع شرکت و مزیت رقابتی و همچنین بین منابع شرکت از طریق مزیت رقابتی شرکت، و عملکرد صادراتی رابطه وجود دارد.
کد نوشتار : 238882