در بحث تر جمه ی شعر یکی از بحث برانگیزبرین موضوعات ترجمه ی شغر است. هدف اصلی پژوهش حاضر تطبیق اشعار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایرانی، با مدل پیشنهادی ترجمه ی شعر لفور 1975 است و هدف نهایی یافتن بیشترین استراتژی بکار رفته توسط مترجمان است. پیکره ی اصلی این پژوهش شامل 34 شعر سهراب برگرفته از 3 کتاب است که 3 مترجم ایرانی این اشعار را ترجمه کرده اند.بعد از گذراندن مرحله ی تحلیل داده ها و محاسبه ی میزان فراوانی هر استراتژی مشخص شد که استراتژی دوم لفور که همان ترحمه ی تحت اللفظی است با میزان فراوانی 63 درصد بیشترین کاربرد را برای مترجمان ایرانی داشته است. نتایج نهایی نشان می دهند که هر 3 مترجم به ترجمه ی لغت به لغت اشعار اکتفا کرده اند.
نمایه ها:
کد نوشتار : 266999